Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23529
Title: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới
Authors: Trần, Kim Hoàng
Keywords: Đảng cầm quyền
Đổi mới
Hệ thống chính trị
Phương thức lãnh đạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.32-38
Abstract: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một vấn đề lớn, khách quan và hệ trọng. Trong hơn 30 năm đổi mới, với phương thức lãnh đạo khoa học, đúng đắn, sáng tạo. Đảng ta đã lãnh đạo đất nước gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Hiện nay, vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nói chung, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị nói riêng ngày càng cấp thiết, góp phần làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hoạt động có hiệu quả hơn, để Đảng ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh lớn lao của mình, lãnh đạo đất nước, dân tộc tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và tiến lên chủ nghĩa xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23529
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.