Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23537
Title: Nâng cao năng lực tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk hiện nay
Authors: Đặng, Nguyên Hà
Keywords: Tư duy lý luận
Cán bộ lãnh đạo
Quản lý cấp tỉnh
Đắk Lắk
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 292 .- Tr.88-94
Abstract: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, (quản lý cấp tỉnh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Đắk Lắk. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk cần phải có năng lực tư duy lý luận cao, muốn vậy cần phải tăng cường giáo dục, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị; tăng cường công tác tổng kết thực tiễn; mở rộng môi trường dân chủ, tập trung phát triển mạnh kinh tế - xã hội, đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm và đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23537
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.