Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23539
Title: Việt Nam trong cục diện châu Á - Thái Bình Dương hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà
Keywords: Cục diện khu vực
Tác động
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.15-22
Abstract: Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, cùng với sự dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều sự thay đổi sâu sắc. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, thúc đẩy đan xen lợi ích, thực hiện can thiệp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để tạo dựng vị thế. Cục diện khu vực đã và đang có những tác động sâu sắc, đa chiều, cả thời cơ và thách thức đan xen đối với sự phát triển của Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23539
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.