Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23540
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam
Authors: Ngô, Quang Trung
Phạm, Tú Tài
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thu hút đầu tư
Phát triển bền vững
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.23-31
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 1988 - 2018, đồng thời đề xuất các giải pháp để thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn 2020 - 2030.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23540
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.