Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23541
Title: Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin trong nhận thức về đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trương, Thị Thanh Quý
Keywords: Chủ nghĩa Mác - Lênin
Đấu tranh giai cấp
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.32-37
Abstract: Nhận thức đúng về cuộc đấu tranh giai cấp trong mỗi giai đoạn phát triển của xã hội - là cơ sở quan trọng để củng cố lập trường, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về nguồn gốc giai cấp, đấu tranh giai cấp là tất yếu trong xã hội có giai cấp, bài viết tìm hiểu và nhận diện thực chất vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam hiện nay, đồng thời, khẳng định vai trò và ý nghĩa lý luận của Mác - Lênin đối với Việt Nam trong việc phát triển kinh tế ổn định chính trị, xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23541
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.