Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23544
Title: Giá trị thời đại của lý luận về khủng hoảng kinh tế trong học thuyết Marx
Authors: Ngô, Quế Lân
Lê, Văn Kiện
Keywords: Khủng hoảng kinh tế
Học thuyết Marx
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 294 .- Tr.46-53
Abstract: Karl Marx xác định bản chất “khủng hoảng thừa” có tính chu kỳ, xuất phát từ chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Sử dụng phương pháp kinh tế học hiện đại kết hợp với thực tiễn để chứng minh giá trị thời đại của lý luận mà Marx đã đưa ra, giải thích thấu đáo về vấn đề của thế giới, được thế giới văn minh trân trọng. Đây cũng là cơ sở khẳng định sự cần thiết của nền kinh tế nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước nắm giữ những lĩnh vực then chốt. Từ đó nhà nước sử dụng đồng bộ công cụ kinh tế với công cụ thể chế, để điều hành nền kinh tế và chủ động ứng phó với nguy cơ khủng hoảng kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23544
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.