Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23581
Title: Vận dụng quy trình mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở tiểu học
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Đinh, Thị Hồng Liên
Keywords: Mô hình hóa
Dạy học môn Toán
Tiểu học
Mô hình hóa toán học
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 453 .-Tr.28-32,49
Abstract: Trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay, một trong những năng lực cần thiết của giáo viên tiểu học trong dạy học môn Toán là năng lực thiết kế và tổ chức các tình huống dạy học mô hình hóa toán học. Các hoạt động mô hình hóa toán học mà giáo viên đưa ra có thể tạo tình huống gợi vấn đề giúp học sinh hình thành, rèn kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học. Từ đó, kết nối các yếu tố toán học và vận dụng toán học trong các tình huống thực tiễn. Bài viết trên cơ sở giới thiệu quy trình mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở tiểu học thông qua các tình huống dạy học một số nội dung cụ thể theo quy trình đã đưa ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23581
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.