Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23611
Title: Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Dạy học hợp tác
Kĩ năng làm việc hợp tác
Kĩ năng hợp tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.40-44,39
Abstract: Kĩ năng làm việc hợp tác là một trong những kĩ năng xã hội quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, chính vì vậy, dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác là một xu thế tất yếu trong dạy học hiện đại. Bài viết trình bày một số thuyết cơ sở của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; cấu trúc của quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác. Từ đó, làm cơ sở để triển khai các hoạt động dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23611
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.