Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23613
Title: Rèn luyện năng lực kể chuyện qua học phần “Lí luận và phương pháp kể chuyện” cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc
Authors: Trần, Thị Thanh Hồng
Keywords: Kĩ năng
Kể chuyện
Cảm thụ văn học
Sinh viên
Giáo dục mầm non
Trường Đại học Tây Bắc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 454 .-Tr.45-49
Abstract: Kể chuyện là một hoạt động nghệ thuật có tính sáng tạo cao. Đối với một sinh viên ngành Giáo dục mầm non, việc phát triển năng lực kể chuyện là một nhiệm vụ rất cần thiết. Từ việc đánh giá tình hình giảng dạy học phần “Lí luận và phương pháp kể chuyện” với việc rèn luyện năng lực kể chuyện cho sinh viên mầm non tại Trường Đại học Tây Bắc. Bài viết đề xuất một số định hướng rèn năng lực kể chuyện cho sinh viên qua học phần này trên các phương diện: tăng cường thiết kế bài tập về cảm thụ văn học và kể chuyện sáng tạo; dạy - học lí thuyết kết hợp với thực hành kể chuyện; rèn luyện năng lực cảm thụ văn học kết hợp với kể chuyện diễn cảm qua giờ học thực hành.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23613
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.