Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23662
Title: Phát triển công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại: thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Hải
Keywords: Phát triển công nghệ thông tin
Tại các ngân hàng thương mại
Thực trạng
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.8-10
Abstract: Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM), đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin, do vậy việc đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có ý nghĩa quan trọng đối với ngành Ngân hàng để phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững. Để có thể nâng cao uy tín của NHTM cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng thì phát triển công nghệ là điều tất yếu. Mỗi NHTM hoạt động kinh doanh đều lấy CNTT làm nòng cốt, trên cơ sở công nghệ hóa, hiện đại hóa tổng thể các nghiệp vụ và ứng dụng quản trị. Xu hướng phát triển mạnh mẽ của CNTT đã mang đến những cơ hội mới cho các NHTM nhưng cũng đặt ra những thách thức cần phải vượt qua cho các nhà quản trị hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23662
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
734.85 kBAdobe PDF
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.