Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24562
Title: Xác định chế độ cắt cho các phương pháp gia công bằng mài trên cơ sở hệ số tính gia công của vật liệu
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Chu, Việt Cường
Keywords: Chế độ cát
Mài
Hệ số tính gia công của vật liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.100-105
Abstract: Bài báo trình bày phương pháp xác định chế độ cắt cho các phương pháp gia công bằng mài trên cơ sở hệ số tính gia công của vật liệu. Đồng thời, một chương trình tự động hóa việc tính toán chế độ cắt dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) Microsoft Access và ngôn ngữ lập trình VBA đã được xây dựng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24562
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.