Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24949
Title: Thực trạng hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh
Authors: Nguyễn, Thanh Giang
Keywords: Hành vi
Hành vi sử dụng quyền lực
Người đứng đầu
Các loại quyền lực trong lãnh đạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tâm lý học;Số 11 .- Tr.49-62
Abstract: Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh qua khảo sát tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh và Nam Định. Hành vi sử dụng quyền lực của người đứng đầu được thể hiện ở 2 nhóm hành vi sử dụng quyền lực cấu thành là nhóm hành vi sử dụng quyền lực cá nhân và nhóm hành vi sử dụng quyền lực địa vị... .
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24949
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.