Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25108
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới môi trường ở Việt Nam
Authors: Hồ, Đình Bảo
Đinh, Đức Trường
Nguyễn, Phúc Hải
Phạm, Tấn Phát
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Môi trường
Phát thải CO₂
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 273 .- Tr.2-10
Abstract: Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới môi trường ở Việt Nam, sử dụng phân tích hồi quy trên dữ liệu điều tra doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy nếu các doanh nghiệp EDI áp dụng công nghệ tiên tiến hơn sẽ có tác dụng giảm thiểu việc gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, những đặc tính của ngành đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định mức độ tác động của doanh nghiệp tới môi trường. Trên cơ sở này, chúng tôi đưa ra khuyến nghị Việt Nam cần gắn chính sách thu hút và sử dụng EDI với chính sách điều tiết các ngành kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25108
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.107.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.