Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25241
Title: Quá trình hình thành và phát triển ban cán sự đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Ban cán sự đảng
Bộ máy
Hình thành
Phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 305 .- Tr.84-88
Abstract: Ban cán sự đảng là tổ chức trong hệ thống tổ chức hộ máy của Đảng ra đời rất sớm, được ghi trong Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10 năm 1930). Xuất phát từ tình hình thực tế và đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng, Ban cán sự đảng có sự điều chỉnh trong mỗi giai đoạn lịch sử. Điều đó cho thấy, sự chủ động, sáng tạo của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25241
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.