Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25449
Title: Cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân 1961- Một số kinh nghiệm vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Đặng, Minh Phụng
Keywords: Chỉnh đốn
Chỉnh huấn
Kinh nghiệm
Mùa Xuân năm 1961
Vận dụng
Xây dựng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 303+304 .- Tr.12-19,27
Abstract: Cuộc vận động chỉnh huấn mùa Xuân năm 1961 là một trong những cuộc vận động chỉnh đốn quan trọng của Đảng. Nội dung trọng tâm của cuộc chỉnh huấn này là xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mặt tư tưởng. Với sự sáng tạo của Đảng trong định hình chủ trương, xác định mục tiêu, phương châm và phương pháp tiến hành... cuộc chỉnh huấn này đã có tác động toàn diện đối với các lĩnh vực còn lại của công tác xây dựng Đảng là: Xây dựng Đảng về chính trị, tổ chức và đạo đức. Vì vậy, những kinh nghiệm từ cuộc vận động chỉnh huấn mùa Xuân năm 1961 có ý nghĩa thực tiễn đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25449
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.