Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25540
Title: Ứng dụng mô hình ROPMIS đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng: trường hợp tại ACB khu vực TP. Hồ Chí Minh
Authors: Đặng, Thanh Sơn
Keywords: ROPMIS
Chất lượng dịch vụ
Ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 149 .- Tr.64-80
Abstract: Nghiên cứu sử dụng mô hình đo lường chất lượng dịch vụ (CLDV) mới ROPMIS như một phát hiện thú vị nhằm đánh giá CLDV ngân hàng dựa trên mô hình gốc dùng để đo lường CLDV vận tải biển ở Việt Nam. Mô hình vừa chứa đựng những nghiên cứu trước đây vừa cập nhật những yếu tố mới như đề cao nhân tố con người trong việc đánh giá CLDV của một tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố tác động mạnh đến sự hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khi vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) khu vực TP. Hồ Chí Minh là các yếu tố thuộc Giá dịch vụ (GIA) và Quản lý (QL). Dựa trên các phát hiện, nghiên cứu khuyến nghị một số giải pháp giúp gia tăng sự hài lòng của DNNVV tại ACB khu vực TP. Hồ Chí' Minh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25540
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.