Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25741
Nhan đề: Pythagorean picture fuzzy sets, part 1 – basic notions
Tác giả: Bui, Cong Cuong
Từ khoá: Picture Fuzzy Set
Pythagorean Picture Fuzzy Set
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Journal of Computer Science and Cybernetics;Vol.35(04) .- P.293–303
Tóm tắt: Picture fuzzy set (2013) is a generalization of the Zadeh' fuzzy set (1965) and the Anta-nassov' intuitionistic fuzzy set. The new concept could be useful for many computational intelligent problems. Basic operators of the picture fuzzy logic were studied by Cuong, Ngan [10, 11]. New concept - Pythagorean picture fuzzy set (PPFS) is a combination of Picture fuzzy set with the Yager's Pythagorean fuzzy set [12, 13, 14]. First, in the Part 1 of this paper, we consider basic notions on PPFS as set operators of PPFS's, Pythagorean picture relation, Pythagorean picture fuzzy soft set. Next, the Part 2 of the paper is devoted to main operators in fuzzy logic on PPFS: picture negation operator, picture t-norm, picture t-conorm, picture implication operators on PPFS. As a result we will have a new branch of the picture fuzzy set theory.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25741
ISSN: 1813-9663
Bộ sưu tập: Tin học và Điều khiển học (Journal of Computer Science and Cybernetics)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.