Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26013
Title: KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ VÀ RỄ CÂY NÚC NÁC (Oroxylum indicum (L.) Vent)
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Cao chiết lá và rễ cây Núc Nác đã được định tính cho thấy sự hiện diện của các hợp chất như alkaloid, flavonoid, steroid, glysoside, saponin và tannin. Lá và rễ cây Núc Nác được phân tách thành tám cao chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn bằng 3 phương pháp: phương pháp khuếch tán giếng thạch, phương pháp pha loãng trên đĩa 96 giếng với thuốc thử resazurin và phương pháp đếm sống nhỏ giọt. Kết quả cho thấy, các cao chiết từ lá và rễ cây Núc Nác cho hiệu quả kháng các chủng vi khuẩn: Staphylococcus aureus ATCC 6538, Listeria innocua ATCC 33090, Bacillus cereus ATCC ® 10876TM và Pseudomonas aeruginosa ATCC 27855, tuy nhiên không kháng các chủng vi khuẩn: Escherichia coli ATCC ® 25922TM và Salmonella typhimunum ATCC ® 13311TM. Nồng độ tối thiểu để ức chế các chủng vi khuẩn thử nghiệm (MIC) của các cao chiết dao động trong khoảng 320<MIC≤1280 µg/mL. Nồng độ tối thiểu để diệt các chủng vi khuẩn thử nghiệm (MBC) của các cao chiết dao động trong khoảng 640<MBC≤5120 µg/mL, riêng cao chiết n-hexane có MBC>5120 µg/mL. Các kết quả nghiên cứu này góp phần chứng minh tiềm năng kháng khuẩn của lá và rễ cây Núc Nác, đồng thời tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.
Description: 81tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26013
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.