Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2626
Nhan đề: Facile Synthesis of 4-Oxo-4H-Quinolizine-2-carboxamide Derivatives
Tác giả: Bùi, Thị Bửu Huê
Võ, Đức Duy
Trương, Văn Kiệt
Tú, Thị Kim Cúc
Châu, Nguyên Trâm Yên
Mai, Văn Hiếu
Từ khoá: 4-oxo-4H-quinolizine
Carboxamide
Stobbe condensation
Năm xuất bản: 2015
Tùng thư/Số báo cáo: Synthetic Communications;10.1080/00397911.2015.1112918
Tóm tắt: A facile synthetic method for the construction of 2-substituted-4-oxo-4H-quinolizine-based core structure has been successfully developed. The synthesis made use of a one-pot Stobbe condensation followed by cyclization starting from the commercially available 2-pyridinecarbaldehyde. The structure of the formed 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxylate was fully confirmed by mass spectra, 1H NMR and 13C NMR, correlation spectrography, heteronuclear multiple bond correlation, and heteronuclear single quantum coherence (HSQC) spectra. The ethyl carboxylate moiety was then further functionalized via direct aminolysis by a range of amines to afford the corresponding 4-oxo-4H-quinolizine-2-carboxamides 4a–i in moderate to good yields.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2626
ISSN: 0039-7911
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_690.08 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.