Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26341
Title: Khảo Sát Hoạt Tính Kháng Khuẩn Của Một Số Loài Thực Vật Thuộc Họ Gừng (Zingiberceae) Và Họ Củ Nâu (Dioscoreaceae)
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Cần Thơ
Abstract: Kết quả định tính thành phần hóa học của các cao chiết họ Gừng Zingiberaceae) vàhọ Củ nâu (Dioscroreaceae) đều chứa các hợp chất như alkaloid, flavonoid và glycoside.Qua khảo sát thì không có sự hiện diện của nhóm steroid ở cả hai họ thực vật. Bên cạnh đó, các cao chiết thuộc họ Gừng và họ Củ nâu đều thể hiện hoạt tính kháng khuẩn hiệu quả đối với bốn dòng vi khuẩn Listeria innocua, Psedomonas aeruginosa, Bacillus cereus,Staphylococcus aureus và đạt hiệu quả cao nhất ở dòng vi khuẩn Listeria innocua. Tuynhiên, cao chiết và kháng sinh Vancomycin cho kết quả không kháng đối với hai dòng vi khuẩn Escherichia coli và Salmonella typhimunum. Các cao chiết cho hiệu quả ức chế vi khuẩn Psedomonas aeruginosa hiệu quả nhất với nồng độ ức chế tối thiểu nằm trong khoảng dao động 160 < MIC ≤ 320 µg/mL cao hơn so với các dòng vi khuẩn còn lại. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu của các cao chiết đối với từng dòng vi khuẩn có sự khác biệt và dao động trong khoảng 640 µg/mL < MBC ≤ 5120 µg/mL. Ngoài ra, một số loại cao chiết cũng có giá trị MBC > 5120 µg/mL đối với các dòng vi khuẩn vi thử nghiệm. Bacillus cereus là dòng vi khuẩn có nồng độ diệt khuẩn cao hơn các dòng vi khuẩn còn lại (MBC >5120 µg/mL). Chứng tỏ các cao chiết từ họ Gừng và họ Củ nâu có hoạt tính kháng yếu đối với dòng vi khuẩn này. Các kết quả này góp phần kết luận hoạt tính sinh học của các cao chiết họ Gừng và họ Củ nâu, tạo cơ sở khoa học cho những nghiên cứu tiếp theo.
Description: 96tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26341
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.