Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26499
Nhan đề: Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - giá trị và sự vận dụng
Tác giả: Hồ, Trọng Hoài
Nguyễn, Thị Hoa
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Chủ nghĩa xã hội
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 05 .- Tr.28-34
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, lý luận phong phú, đặc sắc. Trong di sản đó, tư tưởng của Người về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội là một bộ phận đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung làm sáng tỏ hơn những cống hiến sáng tạo của Người về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và ý nghĩa đối với cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26499
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Lý luận Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.