Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2678
Title: Kết quả thử nghiệm hiệu lực của bả KIBAMID 7.5RB diệt kiến lửa (Solenopsis geminata) và kiến vàng nhỏ (Monomorium pharaonis) =
Other Titles: Test results of KIBAMID 7.5RB bait effectiveness in killing fire ants Solenopsis geminata) and small weaver ants (Monomurium pharaonis)
Authors: Nguyễn, Thị My
Nguyễn, Thúy Hiền
Keywords: Bả KIBAMID 7.5RB
Bả kiến
Kiến vàng nhỏ
Monomorium pharaonis
Solenopsis geminata
Kiến lửa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(1) .- Tr.51-54
Abstract: Bả KIBAMID 7.5RB đã được thử nghiệm với hai loài kiến (kiến lửa Solelopsis geminata và kiến vàng nhỏ Monomorium pharaonis) gây hại phổ biến tại các khu đô thị ở Hà Nội. Kết quả thử nghiệm cho thấy, bả có hiệu lực diệt kiến lửa Solenopsis geminata và kiến vàng nhỏ Monomorium pharaonis ở lần kiểm tra thứ nhất (sau 2 ngày đặt bả). Hiệu lực đạt 100% đối với kiến lửa sau 1 tuần đặt bả. Đối với kiến vàng nhỏ, bả có hiệu lực tăng dần sau các lần kiểm tra và đạt 72,7% ở lần kiểm tra sau 12 tuần kể từ khi đặt bả.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2678
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.66 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.240.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.