Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26857
Title: Dao động tỷ giá hối đoái tác động đến cán cân thương mại của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Vân Nga
Keywords: Cán cân thương mại
Tỷ giá hối đoái
ARCH
Chuỗi thởi gian
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .-Tr.41-51
Abstract: Bài viết xem xét, đánh giá tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại của Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2016. Từ đó tác giả đưa ra những đề xuất giải pháp trong vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái và cải thiện cán cân thương mại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26857
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.19 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.