Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26862
Title: Thực hiện chính sách liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng Tây Nam Bộ trong bối cảnh mới
Authors: Bùi, Quang Tuấn
Hà, Huy Ngọc
Keywords: Chính sách
Biến đổi khí hậu
Liên kết vùng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.52-63
Abstract: Bài viết đề cập đến các vấn đề sau: (i) một số biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu đến vùng Tây Nam Bộ; (ii) đánh giá việc thực hiện chính sách liên kết nội vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu; (iii) bối cảnh mới và các thách thức đối với liên kết nội vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Tây Nam Bộ; trên cơ sở đó đưa ra một số trao đổi và khuyến nghị chính sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26862
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.