Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27099
Title: Tri thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam¹
Authors: Nguyễn, Thẩm Thu Hà
Keywords: Biến đổi khí hậu
Dân tộc thiểu số
Thích ứng
Tri thức địa phương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.91-102
Abstract: Tri thức địa phương là những hiểu biết của con người khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, từ đó hình thành những phương thức ứng xử thích hợp. Tri thức địa phương của các cộng đồng tộc người được hình thành trong hoạt động sản xuất, thường xuyên được kiểm nghiệm, chọn lọc trong quá trình vận động của cuộc sống để ngày càng thích nghi với môi trường. Bài viết này phân tích vai trò của tri thức địa phương và việc kết hợp giữa tri thức địa phương với tri thức khoa học trong thích ứng với biến đổi khí hậu ở cấp cộng đồng của các dân tộc thiểu số (DTTS), từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực của cộng đồng trong thích ứng với biến đổi khí hậu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27099
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.