Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27313
Title: Khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim trong nho giáo
Authors: Nguyễn, Kim Sơn
Keywords: Nho giáo
Tân Nho gia
Đạo thống
Đông thể Tây dụng
Trực giác
Lý trí
Khoa học
Truyền thống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 04 .- Tr.52-59
Abstract: Bài viết luận giải nhằm làm rõ khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim qua tác phẩm “Nho giáo” của ông, tập trung trên một số khía cạnh: Mục tiêu của việc viết “Nho giáo”, diện mạo mới của Nho giáo qua sự nhận diện và phân tích của Trần Trọng Kim, vật cùng tắc biến và khẳng định tính tất yếu của sự cách tân Nho giáo; vấn đề phương Đông và phương Tây; Nho giáo và vấn đề dân tộc từ góc nhìn mới: Tác giả cũng đưa ra một số nhận xét, đánh giá về khuynh hướng Tân Nho gia của Trần Trọng Kim.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27313
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 54.85.57.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.