Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27587
Title: Mô hình tổ chức hệ thống thông tin kế toán cho các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đàm, Bích Hà
Keywords: Doanh nghiệp thương mại
Hệ thống thông tin kế toán
Mô hình
Tổ chức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 118 .- Tr.40-52
Abstract: Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu về tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong một số doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại, những nhận định khái quát về tổ chức hệ thống hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn Hà Nội (gọi tắt là các doanh nghiệp thương mại Hà Nội, viết tắt là DNTM Hà Nội), bài báo chọn lọc, xác lập những nội dung cơ bản trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại Hà Nội thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán cho các doanh nghiệp thương mại Hà Nội, giúp các doanh nghiệp thương mại Hà Nội có căn cứ để tổ chức, xây dựng hệ thống thông tin kế toán nói riêng, hệ thống thông tin nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27587
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.