Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28459
Title: Đặc điểm phân tử của virus cúm A/H5N6 lưu hành ở Việt Nam giai đoạn 2014-2017
Authors: Lê, Thanh Hòa
Nguyễn, Thị Bích Nga
Đoàn, Thị Thanh Hương
Đồ, Thị Roan
Lê, Thị Kim Xuyến
Nguyễn, Thị Khuê
Nguyễn, Trung Nam
Chu, Hoàng Hà
Keywords: Cúm A/H5N1
A/H5N2
A/H5N6
Biển type
Hemagglutinin (HA)
Neuramtinidase (NA)
Phả hệ
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.147-156
Abstract: Toàn bộ gen HA(H5) và NA(N1), NA(N2) và NA(N6) từ 6 chủng virus cúm A/H5Ny phân lập ở các tỉnh Hà Tĩnh. Quảng Trị và Khánh Hòa đã được thu nhận, sử dụng các cặp mồi tương ứng của từng gen. Sau khi chuyển đổi cDNA, thực hiện PCR, tách dòng và giải trình tự.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28459
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.