Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28459
Nhan đề: Đặc điểm phân tử của virus cúm A/H5N6 lưu hành ở Việt Nam giai đoạn 2014-2017
Tác giả: Lê, Thanh Hòa
Nguyễn, Thị Bích Nga
Đoàn, Thị Thanh Hương
Đồ, Thị Roan
Lê, Thị Kim Xuyến
Nguyễn, Thị Khuê
Nguyễn, Trung Nam
Chu, Hoàng Hà
Từ khoá: Cúm A/H5N1
A/H5N2
A/H5N6
Biển type
Hemagglutinin (HA)
Neuramtinidase (NA)
Phả hệ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(01) .- Tr.147-156
Tóm tắt: Toàn bộ gen HA(H5) và NA(N1), NA(N2) và NA(N6) từ 6 chủng virus cúm A/H5Ny phân lập ở các tỉnh Hà Tĩnh. Quảng Trị và Khánh Hòa đã được thu nhận, sử dụng các cặp mồi tương ứng của từng gen. Sau khi chuyển đổi cDNA, thực hiện PCR, tách dòng và giải trình tự.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28459
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.