Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28796
Nhan đề: Thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị ở vùng dân tộc thiểu số
Tác giả: Trần, Thị Hồng
Từ khoá: Bình đẳng giới
Chính sách bình đẳng giới
Dân tộc thiểu số
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.3-15
Tóm tắt: Dựa trên quan điểm giới và phát triển, bài viết phân tích các chính sách và việc thực thi chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Phương pháp chính là tổng quan tài liệu, phân tích số liệu khảo sát định lượng 344 cán bộ làm việc ở ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tại 8 tỉnh và tư liệu thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu cán bộ chủ chốt, người dân ở cộng đồng năm 2018-2019.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28796
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.