Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28928
Title: Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X ở Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu
Authors: Lê, Thị Ái Nam
Keywords: Nghị quyết
Đảng bộ
Bạc Liêu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.37-40
Abstract: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, Tỉnh ủy Bạc Liêu và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 khóa X (Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngay 30/7/2007) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và các chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy có liên quan; thông qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28928
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.