Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28940
Title: Thực trạng an ninh và thể chế quản lý nguồn nước ở Lào
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: An ninh nguồn nước
Quản lý nguồn nước
Lào
Thể chế quản lý nguồn nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 06 .- Tr.03-14
Abstract: Trong nhiều năm qua, Chính phủ Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch chiến lược, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu thực trạng an ninh nguồn nước và quá trình hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước của Lào. Trên cơ sở đó, chỉ rõ mối liên hệ giữa cải cách thể chế quản lý nguồn nước và việc đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh nguồn cung nước có nguy cơ khan hiếm dần và sử dụng nước còn nhiều bất cập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28940
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.