Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28966
Title: Một số khía cạnh pháp lí về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015
Authors: Trần, Thị Huệ
Keywords: Bảo lưu quyền sở hữu
Bộ luật Dân sự
Khía cạnh pháp lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 02 .- Tr.22-29
Abstract: Xuất phát từ yêu cầu hoàn thiện pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nói chung và biện pháp bảo lưu quyền sở hữu nói riêng, đồng thời nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về các biện pháp bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ, bài viết nghiên cứu một số khía cạnh pháp lí về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015: căn cứ phát sinh biện pháp bảo lưu quyền sở hữu; tính chất bảo đảm của bảo lưu quyền sở hữu; quyền và nghĩa vụ của các bên trong biện pháp bảo lưu quyền sở hữu; hệ quả pháp lí trong trường hợp biện pháp bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba; cách thiết kế điều luật đối với biện pháp này. Bài viết rút ra kết luận: quy định của Bộ luật Dân sự về biện pháp bảo lưu quyền sở hữu còn thiếu rõ ràng, chưa thể hiện được tính bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ, thiếu khuyết dự liệu trong điều luật cũng như thiếu thống nhất giữa tên gọi và nội dung của điều luật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28966
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.