Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29009
Title: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát một trong những giải pháp phòng chống "Diễn biến hòa bình” trước thềm đại hội đảng các cấp
Authors: Vũ, Lân
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Giải pháp
Diễn biến hòa bình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.7-10
Abstract: Diễn biến hòa bình” là nguy cơ thứ 2 trong 4 nguy cơ được Đảng ta thẳng thắn chỉ ra trong văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “2-Nguy cơ chống phá, “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” xa rời lý tưởng của Đảng, xa rời lợi ích của nhân dân và mục tiêu xây dựng đất nước đi lên CNXH của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29009
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
906.38 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.