Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29135
Title: Nghiên cứu đa dạng hóa thu nhập phi nông nghiệp của hộ gia đình ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tuấn Kiệt
Tạ, Anh Thư
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập từ hoạt động phi nông nghiệp của hộ gia đình Việt Nam từ đó đề xuất hàm ý chính sách giúp gia tăng thu nhập cho hộ gia đình từ các hoạt động phi nông nghiệp.
Description: 49 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29135
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.