Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29156
Nhan đề: So sánh hiệu quả tài chính mô hình trồng lúa giữa nông hộ có tham gia và không tham gia hợp tác xã ở huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Lâm, Trung Thành
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả tài chính của các nông hộ tham gia mô hình trồng lúa trong hợp tác xã so với các nông hộ không tham gia mô hình hợp tác xã tại huyện Thới Lai Thành phố Cần Thơ, để từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới.
Mô tả: 50 Tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29156
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.