Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29219
Title: Danh dự
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Danh dự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.68-69
Abstract: Việc xử lý vừa rồi lờ căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Việc xử lý như vậy cũng là hình thức xử lý nghiêng về danh dự... Còn buổi sinh hoạt hôm nay các đồng chí tập trung bàn về xử lý dịch COVID-19. Việc này cơm go không kém công tác phòng chống tham nhũng đâu! Các đồng chí làm không tốt khi kiểm điểm phải bỏ khẩu trang ra đấy!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29219
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
778.02 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.95.208


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.