Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29241
Title: Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Lương, Văn Tinh
Keywords: Cung ứng dịch vụ công
Đối tác công tư (PPP)
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.91-93
Abstract: Hiện nay, nhiều quốc gia đã triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhưng không phải nước nào cũng thành công và đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, việc tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước thành công sẽ gợi mở một số giải pháp cho Việt Nam nhằm thực hiện tốt các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức PPP.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29241
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.