Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29268
Title: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bắc Ninh chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Vũ, Bá Tốn
Keywords: Bắc Ninh
Xây dựng Đảng
Cấp ủy
Kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.18-20
Abstract: Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh có 11 đảng bộ cấp huyện và tương đương (trong đó có 6 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ thị xã và 1 đảng bộ thành phố), 9 ban cán sự đảng, đảng đoàn, 581 tổ chức cơ sở đảng với 57.706 đảng viên. Trong những qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thành tích của công tác xây dựng Đảng và sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29268
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.