Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29275
Title: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết và văn bản của Đảng về công tác dân vận
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Chủ trương
Nghị quyết
Dân vận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.43-45
Abstract: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta. Từ tổng kết thực tiễn trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta có nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị lãnh đạo công tác dân vận của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29275
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.