Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29330
Title: Chứng cứ trong tố tụng dân sự - lý luận và thực tiễn
Authors: Trương, Thanh Hùng
Trần, Tuấn Kiệt B1602534
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như các quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành về các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân sự, chỉ ra những điểm thiếu sót và chưa hợp lý của luật nhằm đề ra những kiến nghị và giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án trong tố tụng dân sự.
Description: 63 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29330
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.