Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29467
Nhan đề: Đẩy mạnh phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Phượng
Từ khoá: Phổ cập tài chính
Giáo dục tài chính
Tiếp cận tài chính
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
SMEs
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 517 .- Tr.97-99
Tóm tắt: Khuyến khích sự năng động của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) được coi là vấn đề ưu tiên trong số các mục tiêu của phát triển kinh tế. SMEs là một trong những chủ thể kinh tế tạo công ăn việc làm và tăng trưởng GDP của quốc gia. Tuy nhiên sự thiếu khả năng tiếp cận tài chính cũng như tình trạng phổ cập tài chính của các SMEs tại Việt Nam đang là một trong những trở ngại chính cho việc tăng trưởng của bản thân doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia. Bài viết đánh giá thực trạng phổ cập tài chính của các SMEs tại Việt Nam từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh phổ cập tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29467
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
259.91 kBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.