Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29724
Title: Ảnh hưởng của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN tới hoạt động nhập khẩu ô tô tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: ATIGA
Nhập khẩu
Ô tô nguyên chiếc
Thị trường ô tô
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 06 .- Tr.54-64
Abstract: Trên cơ sở nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) và bằng số liệu thống kê từ năm 2010 đến nay về thị trường ô tô Việt Nam nói chung và tình hình nhập khẩu ô tô tại Việt Nam nói riêng, bài viết phân tích và đánh giá tác động của Hiệp định ATIGA đối với nhập khẩu ô tô và thách thức với ngành ô tô trong nước. Từ đó, đề xuất một số giải pháp về chính sách đối với Chính phủ và các doanh nghiệp trong nước trong việc tận dụng cơ hội mà Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN mang lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29724
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.96 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.