Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29830
Title: Các yếu tố ảnh hưởng và bài học tham khảo trong thực hiện chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thanh Huyền
Vũ, Thị Vân
Keywords: Giảng viên đại học
Chính sách phát triển
Việt Nam
Chính sách công
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 556+557 .- Tr.31-33
Abstract: Thực hiện chính sách công (CSC) là một bước quan trọng trong chu trình chính sách, bởi thực hiện chính sách là khâu hiện thực hoá chính sách vào đời sống xã hội, trong đó có chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học (ĐNGVĐH). Việc thực hiện chính sách phát triển ĐNGVĐH đạt hiệu quả, đạt mục tiêu chính sách đề ra phải chịu tác động của rất nhiều các yếu tố khách quan và chủ quan. Bên cạnh đó, tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản lý nhà nước về giáo dục đại học và thực hiện chính sách phát triển ĐNGVĐH cũng là một trong những kênh hữu dụng, để góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển ĐNGVĐH ở Việt Nam qua những bài học tham khảo có giá trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29830
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.