Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29873
Title: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng
Authors: Văn, Thị Thanh Mai
Phạm, Thị Minh Tính
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Công tác tư tưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 07 .- Tr.8-12
Abstract: Bài viết: Công tác tư tưởng là quan trọng nhất; Công tác tư tưởng phải đi trước một bước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29873
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.