Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30060
Title: Chính sách thu hút FDI trong 30 năm (1987-2017)
Authors: Nguyễn, Mại
Keywords: Chính sách nhà nước
FDI
1987-2017
Thu hút vốn đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 26 .- Tr.12-14
Abstract: Ngày 29/12/1987, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tạo ra một kênh mới huy động vốn đầu tư quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Trải qua hơn 3 thập niên, chính sách thu hút FDI đã dần hoàn thiện và thay đổi, gắn với chủ trương đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước, chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, chính sách thu hút FDI cũng đang bộc lộ những khiếm khuyết, đặt ra yêu cầu thay đối trong bốì cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30060
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.92.164.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.