Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30166
Title: Ảnh hưởng của văn học Ấn Độ đối với văn học dân gian Malaysis
Authors: Phạm, Thanh Tịnh
Hà, Thị Đan
Keywords: Ảnh hưởng của văn học Ấn Độ
Văn học dân gian Malaysis
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian);Số 03 .- Tr.68-74
Abstract: Bài viết: Về ảnh hướng của sử thi Ramayana và sử thi Mahabharata của Ấn Độ ở Malaysia; Về ảnh hưởng của văn học Ấn Độ đối với truyện kể dân gian Malaysia
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30166
ISSN: 0866-7284
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (Văn hóa Dân gian)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.171.146.141


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.