Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30187
Title: Tỉnh Phú Yên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng
Authors: Đỗ, Công Tiến
Keywords: Tỉnh Phú Yên
Giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra
Nâng cao năng lực lãnh đạo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.90-93
Abstract: Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong những năm gần đây, nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng mà năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở tỉnh Phú Yên được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30187
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.