Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30197
Title: Học thuyết giá trị thặng dư vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh mới
Authors: Hoàng, Ngọc Hải
Hồ, Thanh Thủy
Keywords: Học thuyết giá trị thặng dư
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.28-33
Abstract: Từ khi ra đời cho đến nay, học thuyết giá trị thặng dư bị các thế lực thù địch và những kẻ biện hộ cho sự bóc lột trong chủ nghĩa tư bản tập trung xuyên tạc, bóp méo nhiều nhất. Họ cho rằng, “học thuyết giá trị thặng dư của C. Mác đã lỗi thời, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất, không còn là chế độ bóc lột nữa”, “học thuyết giá trị thặng dư không còn mang tính cách mạng và khoa học”,...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30197
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.