Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30213
Title: Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Thực hành dân chủ
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 939 .- Tr.18-23
Abstract: Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi mở rộng dân chủ trong Đảng vừa là giải pháp nâng cao sức mạnh của Đảng, vừa là một nội dung đổi mới về chính trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30213
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.